90/8/22

خیلی روزهاست که نمی آیم ، نمیخوانم ، نمینویسم ، نمیتوانم ... دیر آمده ام ... خسته ی خسته ... شاید بریده ام ... دیگر از آن نشاط و اشتیاق نداشته ام هم خبری نیست که نیست ...
نه روزها و نه شب ها دیگر آرامم نمیکنند ...

/ 5 نظر / 4 بازدید
الهه

میفهمم یه هیجانی شوکی حتی!

پرستو...!

پس از نشاط و اشتیاق ِ داشته‌ات خبری هست که هست ! [نیشخند]

پرستو...!

بعد از چند ماه دوباره رفتم روی ِ " جرأت داری کلیک کن " کلیک کردم . [گاوچران]

ارغوان .

جرات داری کلیک کن خعلی خوب بود :)))))))))))